SAHPVenujte nám 2% dane

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

2% (3%) z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:
1. ZAMESTNANEC, používa VYHLÁSENIE a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRIJMOV 2020

2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie používa:
a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)

3. PRÁVNICKÁ OSOBA, používa Daňové priznanie právnických osôb

Postup krokov:
15.02.2021 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

31.03.2021 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
31.03.2021 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!
Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2021 - Termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).
Pozn.: V prípade núdzového stavu termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) možno podať až do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.


Údaje ktoré treba uviesť do daňového priznania, ak sa rozhodnete svoju časť dane darovať pre SAHP:
IČO: 36144967
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov): SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA HISTÓRIE PIVOVARNÍCTVA
Sídlo: II.KOLÓNIA
Číslo: 24
PSČ: 03608
Obec: MARTIN